Word nu lid
Sectornieuws

Opening kapsalons eindejaarsperiode 2023

30 oktober 2023

duaal

Wettelijke bepalingen voor het werken op zondagen 24 december en 31 december 2023

Kapsalon mogen openen met dezelfde regels als dewelke in 2016 werden goedgekeurd. Ter herinnering:

 

Art. 4. Werken op zondagen 24 december en 31 december 2023 is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:


- Het personeel dat ingeschakeld wordt gaat vrijwillig akkoord met dit uitzonderlijk werken op zondag;
- De prestatie mag, voor elke individuele werknemer, maximaal 8 uur bedragen;
- Het einduur van de prestaties op zondag 24 en 31 december 2023 is 18u00. In geval van overschrijding zal de werkgever een loontoeslag gelijk aan 100 pct. van het loon verschuldigd zijn bovenop de bepalingen voorzien in de artikelen 5 tot 7.

 

Art. 5. Prestaties op zondag 24 en/of 31 december 2023 worden normaal aan 100 pct. betaald en geven recht op inhaalrust eveneens aan 100 pct. betaald (uitgezonderd de situatie beschreven in artikel 7 van deze overeenkomst).

De verdiende inhaalrust moet, binnen de week volgend op de prestatie, worden opgenomen op een gewone activiteitsdag.

 

Art. 6. In afwijking van het vorige artikel kan er, enkel op vraag van de werknemer, worden afgeweken van de regel dat de verdiende inhaalrust moet worden opgenomen binnen de week volgend op de prestatie.

In dergelijk geval laat de werkgever de werknemer een verklaring ondertekenen die stelt dat het op vraag van de werknemer zelf is dat er werd afgeweken van deze regel en geldt de bepaling voorzien in artikel 5, 1ste alinea.

 

Art. 7. Werd er geen inhaalrust voor 24 en/of 31 december 2023 opgenomen in de week volgend op de prestatie, en kan er geen ondertekende verklaring worden voorgelegd zoals omschreven in artikel 6 van onderhavige overeenkomst, dan dient de prestatie op 24 en/of 31 december 2023 te worden vergoed aan 200 pct. met alsnog bijkomende inhaalrust aan 100 pct. op te nemen volgens de gewone geldende regels hierrond.

 

HOOFDSTUK III. Slotbepalingen

 

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd. Zij wordt van kracht op 1 december 2023 en houdt op van kracht te zijn op 1 juni 2024.

Onze Partners

Unizo Coach Hairco Coiffure.eu UCM FC314